Regulamin

Z REGULAMINU KLUBU (niektóre paragrafy)


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
&1 Regulaminem Klubu Turystyki Motorowej "WICHER", zwanego dalej Klubem, określa cele i zadania oraz zasady działania Klubu PTTK, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.
&2

 1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału Miejskiego PTTK im. im.ks . J.Wiśniewskiego w Radomiu, zwanego dalej Oddziałem.
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA KLUBU
&8. Celem Klubu jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznej działalności w dziedzinie turystyki motorowej lub środowisku motorowców, a w szczególności :

 1. umożliwienie turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK oraz podnoszenie ich kwalifikacji w dziedzinie turystyki motorowej, a także umożliwienia korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności PTTK.
 2. rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką motorową i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej.
 3. upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych turystyki motorowej lub krajoznawstwa
 4. reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów motorowych.
 5. realizacja celów ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

&9 Zadania Klubu to przede wszystkim:

 1. organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych
 2. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu udziału w szkoleniach specjalistycznych (m.in. Przodowników)
 3. organizowanie życia towarzyskiego członkom Klubu poprzez prelekcje, sympozja, spotkania, biesiady, i.t.p
 4. działalność publicystyczna dotycząca turystyki motorowej i motoryzacji
 5. realizacja zadań Walnego Zebrania Klubu


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU
&11

 1. Członkiem Klubu może zostać każdy członek PTTK, którego interesuje problematyka turystyki motorowej i krajoznawstwa.
 2. Członkowstwo w Klubie powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji i   przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Klubu.
 3. W spotkaniach i imprezach klubowych może uczestniczyć każdy zainteresowany turystyką motorową i krajoznawstwem (nie będący członkiem Klubu) na zasadzie tzw. sympatyka Klubu.
 4. Członek Klubu powinien mieć opłacone składki PTTK (roczna norm.-28 zł, ulg- 14 zł)

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU
&17 Władzami klubu są:
1)Walne Zebranie Klubu  2) Zarząd Klubu  3) Komisja Rewizyjna Klubu

&18 Władze klubu pochodzą z wyboru. Głosować mogą wyłącznie członkowie Klubu. Kadencja władz trwa 4 lata.

Pełny tekst regulaminu  do wglądu w siedzibie Klubu  RADOM, ul. TRAUGUTTA 46/48 w czwartki godz,18-19.